Statut Fundacji Czernysz w Potrzebie

§1
1. Czesław Trzos, Adam Walor, Paweł Kwiatkowski, Urszula Okarma, Krzysztof Balczunas i Jerzy M. Binkowski, zwani dalej „Fundatorami” ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 04.10.2011roku fundację o nazwie:
Fundacja Czernysz W Potrzebie
zwaną dalej Fundacją.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem właściwych przepisów prawa.
3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w wybranych językach.
4. Siedziba Fundacji mieści się we Wrocławiu.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
1. Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe: Zespoły Wolontariuszy Fundacji „Czernysz w potrzebie”.
2. Fundacja może prowadzić oddziały za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. ochrony środowiska.

§5
1. Podstawowym celem działalności statutowej jest:
a. niesienie wszechstronnej pomocy porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom ze szczególnym uwzględnieniem psów rasy czarny terier rosyjski;
b. organizacja leczenia i opieki nad zwierzętami porzuconymi oraz pomoc adopcyjna;
c. propagowanie właściwego stosunku do zwierząt;
d. współpraca ze schroniskami dla zwierząt i wszystkimi organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt;
e. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania praw zwierząt oraz humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania;
f. współpraca z międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w zakresie wszechstronnej pomocy i opieki nad zwierzętami oraz popularyzacji praw zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt;
g. zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
h. promocja i organizowanie wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.
2. Działalność Fundacji mieści sie w zakresie działalności pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. przechowywanie zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych fundacji (darowizna), wykupionych ze środków własnych lub odebranych (interwencja);
b. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych, przytulisk i hoteli dla zwierząt;
c. prowadzenie działalności adopcyjnej, rozumianej jako poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt znajdujących się pod opieką fundacji, kwalifikowanie do adopcji, przeprowadzanie kontroli poadopcyjnych;
d. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz zwierząt objętych opieką fundacji;
e. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem środków komunikacji publicznej i elektronicznej;
f. organizowanie spotkań, seminariów i wystaw o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
g. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.

§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych), dzielący się na następujące kwoty:
a. 800 zł (słownie: osiemset złotych) wniesione przez Czesława Trzosa;
b. 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesione przez Pawła Kwiatkowskiego;
c. 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesione przez Adama Walora;
d. 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesione przez Jerzego M. Binkowskiego;
e. 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesione przez Urszulę Okarmę;
f. 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesione przez Krzysztofa Balczunasa.
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku fundacji;
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów są przeznaczane na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku.

§10
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Zarząd może odstąpić od złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej w przypadku, gdy oczywistym jest, iż długi spadkowe są w sposób istotnie wyższe niż stan czynny spadku.

§11
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Rady i Zarządu Fundacji lub wolontariuszy oraz osób, z którymi te osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Członków Rady i Zarządu Fundacji lub wolontariuszy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady i Zarządu Fundacji lub wolontariuszy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych niniejszej Fundacji;
d. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady i Zarządu Fundacji lub wolontariusze Fundacji oraz ich osoby bliskie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy szczególne zasady umożliwiają Fundacji nabycie towarów lub usług na zasadach dla niej korzystniejszych niż dostępne powszechnie.

§12
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§13
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną.

§14
Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§15
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 8 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka Zarządu, odwołania lub pisemnej rezygnacji złożonej Radzie.
5. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę działającą jednomyślnie z powodu:
a. rażącego naruszenia postanowień Statutu;
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. W trakcie trwania kadencji można powoływać nowych Członków Zarządu. Kadencja nowopowołanych Członków Zarządu upływa w dniu zakończenia kadencji całego Zarządu.

§16
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym każdorazowo Prezes lub Wiceprezes.

§17
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji w stosunkach zewnętrznych;
f. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmiany w statucie;
g. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie albo likwidację Fundacji;
h. coroczne składanie sprawozdania Radzie z działalności Fundacji.

§18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając pozostałym członkom zarządu informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§19
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji jednogłośnie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady
5. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do przewodniczącego Rady;
b. śmierci członka Rady Fundacji;
c. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Nie wolno łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§20
Do zadań Rady należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, a zwłaszcza stanu majątkowego Fundacji;
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
e. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji;
f. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
g. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§21
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, z wyłączeniem § 15 ust. 5 i w § 19 ust. 4.
4. Każdy z członków Rady posiada jeden głos.
5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady oraz Fundatorzy.
9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.
11. Członkowie Zarządu oraz Fundatorzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
12. Fundatorzy mogą posiadać głos doradczy oraz zadawać pytania Radzie.

§22
Członkowie Rady, Zarządu oraz wolontariusze za swoje działania nie pobierają wynagrodzenia.

§23
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć podstawowych celów Fundacji.

§24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw ochrony środowiska.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji mogą być przeznaczone na mocy uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w kraju organizacji o podobnych celach.

Statut przyjęto i podpisano we Wrocławiu, w dniu 3.07. 2013 roku.

Zarząd Fundacji:
1. Prezes Zarządu - Marianna Jeffrey
2. Wiceprezes Zarządu - Dominika Cymbik
3. Członek Zarządu - Izabela Szustak
4. Członek Zarządu - Grzegorz Kasprzak

Przyjaciele Fundacji

Nasi Przyjaciele, dzielnie nam pomagający!.

Domy Tymczasowe

Dom Tymczasowy to miejsce, w którym przebywa podopieczny naszej Fundacji

Szczęśliwe zakończenia

Na tej stronie można przeczytać historie naszych podopiecznych.